تاملاتی بر نظریه های آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیازانسانها به روابط متقابل  درشکل ابتدایی خود وجود داشته است و بنابراین یکیاز قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است. در شرایط جدید و پیچیده تحولات...