پرونده هامون(۱۷): در ستایش سالخوردگی

فهرست: ۱-سالمندان را دوست بداریم!/ بیانیه کانون اندیشه هامون در حمایت از حقوق سالمندان ۲-در ستایش سالخوردگی/ (بخشی از کتاب ” در ستایش سالخوردگی ” اثر هرمان هسه ترجمه احمد پریسا رضایی، انت...