حسین آبادی؛ شهردار شهر دوستدار کودکان

اشاره: شنیده ها همه حاکی از این بود که حسین آبادی؛ شهردار برازجان قصد استعفا دارد. اگر گوش هایت را می گرفتی و چشم می گرداندی، مجسمه های کودکانی را می دیدی که بادباک بازهایی هستند که شادی می کنند و یا...

مبلمان ِ سالمند

ضرورت توجه به مبلمان شهری در برنامه ریزی های شهری شهرستان های استان بوشهر عباس جاودانی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها، خرده بنا...