محله محوری مهم ترین اولویت مدیریت شهری در جهان مدرن...

۷۵مین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع مبلمان فرهنگی استان بوشهر توسط دکتر محمود جمیری و عباس جاودانی ارائه گردید. نخست عباس جاودانی و سپس محمود جمیری در این زمینه نکته هایی را بازتاب دادند که در اینجا ب...

لُکنت در مبلمان شهری بوشهر

«مبلمان شهری یعنی چه؟!» هامون: مبلمان شهری، جزیی از برنامه ریزی شهری تعریف می شود و دربردارنده ی طراحی عناصر شهری، مناسب سازی، استاندارد سازی، برخورداری المان های بومی و شهری در طراحی است. اعمال و لح...