مبلمان معلولین

شهر برای تمام افراد طراحی و ساخته می شود و همه افراد حق دارند از امکانات آن استفاده نمایند. با این وجود گروهی از افراد جامعه مانند معلولان( نابینایان، ناشنوایان، ناتوانان جسمی- حرکتی و ذهنی و…)  به خ...

آن چه از بهزیستی می توان نوشت

سازمان بهزیستی بصورت فعلی بعدازانقلاب ۵۷تاسیس شد.پس ازانقلاب،سازمان زنان وانجمن کودکان بی سرپرست و۱۸نهاد ومؤسسه خیریه دیگرباهم ادغام وسازمان بهزیستی تشکیل شد.این سازمان درسال های قبل بادانشگاه علوم پ...