رسانه های مجازی و درون-ماندگاری خشونت؛ گزارشی از سخنرانی اسماعیل حسام ...

دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر در نهمین همایش سلامت روان و رسانه: رسانه های مجازی و درون-ماندگاری خشونت   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب، دبیر انجم...