منازعات پارلمانی و پیامدهای آن

وکلای مردم در صحن پارلمان دارای وظایف متعدد کلی، ملی و ایالتی می باشند. بدین معنی کلی است چون میتوانند در هر موضوعی وارد شده چه موضوعات فرهنگی،چه اقتصادی و چه امنیتی و سیاست خارجی .از سوی دیگر ملی اس...