انتخابات مجلس دهم همگرایی و واگرایی

روزهای پایانی و پای در گریز اسفند ماه سال ۹۳ چنان پرشتاب میگذرد  که جز غم دوستان از دست رفته و حسرت مصاحبت ها و مجالست های فوت شده، چیری بر دل نمی ماند. براستی که ازاین دنیا جز خوبی چیزی نمی ماند. با...