پایان ارغنون، آغاز رخداد: روایت یک گذار...

 سخن گفتن از گروه ترجمه ی رخداد، بی آنکه نام و یاد ارغنون۱ به میان آید، کاری دشوار و چه بسا بی حاصل است. این نه فقط به جهت حضور محوری مراد فرهادپور در هر دو، بل بیشتر بدان جهت است که دغدغه ها و پرسش ...