پیشروی آرام زنان؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

پیشروی آرام زنان (مطالعه موردی استان بوشهر) مهدیه امیری دشتی عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان یک- پیشروی آرام زنان در مشارکت اجتماعی آصف ب...

رسانه در دام سست کوشی! یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم – مجله رسان...

رسانه هایی در دام سست کوشی!   اسماعیل حسام مقدم دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر   انتخابات و رسانه در ایران معاصر؛ همواره به عمیق ترین و گسترده ترین وجوه اجتماعی مبد...