عسلویه درآینه آبادان؛ازشرکتشهر تااردوگاه‏ کارکنان...

عسلویه در آئینه آبادان از شرکت ـ شهر تا اردوگاه‏های کارکنان نفت در ایران اعظم خاتم لینک مقاله گفتگو شماره ۶۰ حدود صد سال قبل، شرکت نفت ایران و انگلیس شهرهایی چون آبادان و مسجد سلیمان را برای اسکان نی...