داوطلبان چه کسانی هستند؟

پیشینه روز بین المللی داوطلبان فرصت مناسبی است برای داوطلبان فردی، جوامع محلی و سازمان های غیر دولتی تا بتوانند کمک های خود را در راستای توسعه پایدار در سطوح محلی ، ملی و بین المللی به نحوی برجسته و ...