یادداشت محسن رنانی درباب اعتراض مدنی دشتستان به احداث پتروشیمی...

 جوانه‌های بلوغ در شمالِ جنوب  تحلیلی بر کنش مدنی شهروندان دشتستان در مواجهه با کلنگ زنی پتروشیمی  محسن رنانی خبر را که خواندم دیگر خوابم نبرد. شاید خیلی‌ها اصلا این خبر را ندیده باشند و آنانی که دید...