جهان‌های ممکن: هانری لفبور و حق به شهر

مارک پورسل برگردان مجید ابراهیم پور    اخیراً توجه زیادی به ایده حق به شهر شده است. این مقاله بیان می‌کند که به منظور درک کامل قدرت این ایده ما می‌بایست آن‌را از طریق خوانش دقیق کار هانری لفبور ...