پیش روی آرام اندیشه زیست محیطی؛ گزارش آوای هامون از انجمنهای سبز در اس...

گزارشی درباب چرایی تمایل شهروندان استان بوشهر به ان جی اوهای محیط زیستی زندگی ما بر پایه ی محیط زیست که بستر سلامت و فعالیت ها را شکل داده و پیوندی ناگسستنی با انسان دارد، بنا شده است. محیط زندگی همچ...