ضرورت توجه به مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه...

ضرورت توجه به مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه حسن موسوی‌چلک یکی از مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی برای آحاد افراد جامعه است. نگاهی گذرا به قانون‌اساس...