پزرگترین تغییر در نگاه بانوان به خود است؛ گفتگو با مرضیه جمالپور...

پزرگترین تغییر در نگاه بانوان به خود است گفتگوی اختصاصی هامون ایران با مرضیه جمالپور؛ مدیر امور اراضی استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید؟ مرضیه جمالپور...