امید و همبستگی اجتماعی؛ متن سخنرانی مرضیه آذرافزا در بنیاد باران...

امید و همبستگی اجتماعی   متن سخنرانی مرضیه آذرافزافعال مدنی و عضو کمیسیون زنان بنیاد باران       وقتی از ضرورت چیزی در زندگی حرف می‌زنیم، اگر آن موضوع با فطرت ما و جریان حیات هم‌خوانی داشته باشد، آن ...