رویکردی به پدیده خشونت علیه زنان

خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشینه ای تاریخی برخوردار است اما می توان گفت توجه به آن به عنوان مساله ای اجتماعی مقوله ای جدید است .به طوریکه طی دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه از ...