غرق شدن با “چشم ها”ی باز

۱ نمایش “چشم ها” اثر مسعود هاشمی زاده؛ روایتی از گذر “زمان” بر حیات و هستی انسان هاست. گذر زمانی که در ناچیزترین گوشه های خود، همیشه اتفاق و رخدادی را پنهان ساخته و به ناگاه د...