سالمندان؛ آیینه ای از فرداهای ما…

۱. دوران پیری و فرسودگی تدریجی جسم و روح، واقعیتی است انکار نشدنی که دیر یا زود همه ما را در کام خود فرو می برد. ۲. تعریف سالمندی: پیری کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد. تعری...