نجات آب در هرمزگان؛ استفاده از آب کولرآبی ها برای آبیاری فضای سبز...

هدررفت منابع آبی در استان جنوبی به زیر میانگین کشوری رسید نجات آب در هرمزگان بندرعباسی ها با یک طرح ابتکاری آب کولرها را برای آبیاری فضای سبز محله شان استفاده می کنند هر دستگاه کولر آبی روزانه معادل ...