منابع غیرمعرفتی معرفت؛ مقاله ای از مصطفی خالق پور...

منابع غیرمعرفتی معرفت مصطفی خالپور دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی «هنگامی ماهیت علم را بهتر درک می‌کنیم که دریابیم در فعالیتهای علمی، عناصر غیر علمی نقش زیادی دارند و پیشرفت علم نیز بدون کمک این عناصر می...

نواندیشی دینی: ناسازهای مطلوب (یادداشتی از مصطفی خالق پور)...

نواندیشی دینی: ناسازه­ای مطلوب مصطفی خالق پور دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی چندصباحی است که در ایران معاصر از جریانی تحت عنوان نواندیشی دینی نام برده می­شود و آن را متمایز از روشنفک...