گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران؛ مقاله ای از دکترمصطفی ع...

گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران دکترمصطفی عبدی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرقشم من در ذیل مطالعات خود به این نتیجه رسیده ام که عموم مطالعات و نظریه پردازی های پیشین، اعم از مارکسیس...

نظام آموزش عالی کمّیت گرا در  استان هرمزگان  بعنوان یک مسئله اجتماعی...

  گسترش کمّی و کیفی نظام آموزش عالی در هر جامعه ای می تواند یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت آن کشور به معنای بهبود آن نظام اجتماعی باشد. این شاخص در بعد کمّی تنها زمانی می تواند چنین محتوایی...