ضرورت توجه به مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه...

ضرورت توجه به مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه حسن موسوی‌چلک یکی از مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی برای آحاد افراد جامعه است. نگاهی گذرا به قانون‌اساس...

انتظارات و امیدهای اهالی رسانه و مطبوعات از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد ...

اشاره: فضای حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه در سالیان اخیر به شدت سیاست زده شده و عملکرد فعالین فرهنگی و هنری و مدنی تحت تاثیر سیاست گذاری های بسته ی دولت های نهم و دهم قرار گرفته است. در این سال ها باعث ...