تاملی بر شرایط نابینایان و کم بینایان در بوشهر...

عمیقا متاسفم که در کشور ما امکانات چندانی برای قشر نابینا و کم بینا وجود ندارد، حال اینکه در شهرهای کوچک تری چون بوشهر امکانات محدود و محدودتر می گردند. در شهری که مسئولان سازمان ها و موسسات مختلفی ک...