آن چه از بهزیستی می توان نوشت

سازمان بهزیستی بصورت فعلی بعدازانقلاب ۵۷تاسیس شد.پس ازانقلاب،سازمان زنان وانجمن کودکان بی سرپرست و۱۸نهاد ومؤسسه خیریه دیگرباهم ادغام وسازمان بهزیستی تشکیل شد.این سازمان درسال های قبل بادانشگاه علوم پ...