کتابشناسی ملی شدن صنعت نفت

کتابشناسی ملی شدن صنعت نفت/از مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی تا وزیر نفت منم خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- کتابشناسی زیر به کتاب‌های مرتبط با نفت با کلید واژه «تاریخ نفت» بر اساس داده‌های موسسه خانه کت...