از زمین دفاع کنیم

فقدان نگرشهای جامع و جدی به محیط زیست به دلیل عدم آگاهی عمومی در این خصوص و نگرشهای تک بعدی و صرفا سیاسی و اقتصادی دولتمردان بدون در نظر گرفتن روند توسعه و حفاظت از منابع طبیعی، سبب به وجود آمدن طیف ...

پروبلماتیک انسان معاصر

انسان معاصر در مسیری که برای توسعه و پیشرفت اش گام نهاده، رویایی در سر پرورانده بود؛ تسلط بر نیروی مهارنشدنی طبیعت! ازهمین رو از زمانی که به کنترل بر نیروهای طبیعی (زیرزمین، روی زمین و آسمان) پرداخت،...