کلیاتی درباب مناطق ویژه اقتصادی؛ مقاله ای از دکتر محمد بهروزی...

کلیاتی درباب مناطق ویژه اقتصادی محمد بهروزی؛ دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر   تعریف مناطق ویژه اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که به منظور پشتیبانی از فعالیتها...