پاسداشت حقوق محیط زیست       

  جمعیت شهرها به سرعت درحال افزایش است واین پدیده ،باعث تخریب محیط زیست پیرامون شهرمی شود.این جمعیت برای زندگی نیازبه مسکن،بازار،مراکزخرید،مراکزصنعتی وکار ،بیمارستان،مراکزتفریحی وسرگرمی  ،مراکزع...