لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی؛ تاملی بر پیامدهای اجتماعی منطق...

تأملی بر پیامدهای اجتماعی ناشی از ایجاد منطقه­ ی آزاد تجاری در بوشهر لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی   محسن عباسپور؛ پژوهشگر علوم اجتماعی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز منتشرش...

منطقه آزاد تجاری؛ بازتوزیع فرصت ها؛ مقاله ای از خسرو دهقانی...

منطقه آزاد تجاری؛ بازتوزیع فرصت ها تاملاتی بر منطقه آزادتجاری، سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی خسرو دهقانی؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه های استان بوشهر   سرمایه اجتماعی به پیوندها میان ...