رقص ِ رنج

مهدیه امیری بر اساس آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که بیش از ۷ میلیون نفر از آنها در ایران می باشند. این افراد به دو صورت با رسانه ...