پیرمرد خوب قصه گو

ادبیات کودکان و نوجوانان ایران به شکل امروزی اش،از دهه سی به همت کسانی همچون مرحوم جبار باغچه بان آغاز می شود، اما رویکردش در آن زمان بیشتر ((تعلیم وتربیتی)) است تا ((ادبی)).بعدها یکی از نام های روشن...