وضعیت اسفبار پایداری سرزمین در قرن پیش رو؛ در گفتگو با مه لقا کاشفی...

وضعیت اسفبار پایداری سرزمین در قرن پیش رو گفتگوی اختصاصی هامون ایران با مه لقا کاشفی؛ نایب رییس هیات مدیره جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست   اشاره: پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در راستای ف...