دکتر دلشب خبر داد: بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استا...

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با گرامی داشت هفته کودک(۱۵ – ۲۱ مهرماه) و تبریک بابت روز جهانی کودک (۱۶ مهرماه) بیان داشت که موزه تاریخ طب...