موسیقی خیابانی فاخر، تکدی‌گری نیست؛ گزارشی از روزنامه اعتماد...

گزارش «اعتماد» از رواج موسیقی خیابانی در تهران موسیقی خیابانی فاخر، تکدی‌گری نیست روزهای اولی که ما این کار را شروع کردیم به هیچ‌کسی از دوستان و نزدیکان خود نگفتیم که در خیابان ساز می‌زنیم. حس بدی دا...