نقش آواهای محلی درموسیقی جهان

اشاره: این مطالب خلاصه ای از کارکاه موسیقی بود که توسط آقای ابوذر محمدیان توضیح داده شد ومورد تجزیه قرار گرفت .  این کارگاه به زحمت سبحان حیدری و با تدریس و کنفرانس ابوذر محمدیان و با اجرای زنده فرها...

نی انبان؛ زبان فرهنگی موسیقی در جنوب

محسن شریفیان نوازنده ى سرشناس بوشهری، به مناسبت روز جهانى نى انبان براى اولین بار اقدام به انتشار عکسى نموده است که در آن، تعداد چشمگیرى از نوازندگان نى انبان به چشم مى خورد. این اقدام وی می تواند وا...

ضرورت حمایت از حق انتخاب شهروندان

ساختار اجتماعی بر پایه فرهنگ ها، نهادها، نقش ها، گروه ها و دیگر وجوه اجتماعی شکل گرفته که به ناگزیر هویت های متعدد و متنوعی نیز درون این ساختار اجتماعی برساخته می شود؛ که این گونه های متکثر هویتی به ...

آسیب شناسی فرهنگ شهری برازجان

حیدر کاشف: اگر رفتاری با هنجارهای پذیرفته شده و انتظارات مشترک اعضای جامعه مطابق نباشد،آسیب اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود.همواره هستند افرادی که بر خلاف خواست و عرف اجتماعی رفتار کنند.مطالعه آسیب های ا...