موسیقی به مثابه زبان بینافرهنگی

یک. سال ها پیش در روزهایی که تنازع و جنگ بینافرهنگی خودش را در ایده ی “برخورد تمدنها” معرفی می کرد، صدایی و نوایی از تمدن “ایرانی- اسلامی- مدرن” ایران برخاست و خود را در واژگا...