سیری بر اهمیت موسیقی در جوامع

 موسیقی صدای خداوند است. “ابوعلی سینا” به راستی آیا موسیقی لازمه زندگی بشر است ؟ آیا یک نیاز اساسی بشر است یا خواسته درجه دو؟ نیاز امری ضروری است مانند نیاز به پوشاک ولی خواسته اگر نشد در...