چند گام فراتر از یک صندوق!

انسان به لحاظ برخورداری از توانایی تفکر ،خلاقیت و نوآوری، به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر جامعه محسوب می گردد.این منبع با ارزش ، دارایی بالقوه هر جامعه ای می باشد و اگر  جامعه ای بتواند از این سرمایه...