اتفاق در ایستگاه آخر، مقاله ای از مجید اجرایی درباب شعر زنان جنوب...

اتفاق در ایستگاه آخر مجید اجرایی شاعر و منتقد ادبی     پیش درآمد: بر رسیدن کارنامه زنان شاعر بوشهری کار سهل و ممتنعی است. چه، وقتی عنصر جغرافیا و جنسیت دست به دست هم می دهند و مقرر می شود ت...