کنیزو؛ روایت کننده ی اقلیت ها

شانزدهمین نشست “عصرانه فرهنگی هامون” از سلسله نشست های فرهنگی انجمن هامون ایران، این هفته نیز در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این نشست که به خوانش کتاب “کنیرو” اثر منی...

آنچه در آئینه جوان بیند ، پیر درخشت خام آن بیند...

نی نا غریب زاده درنگی بر زیست سالمندان سالمند شدن یک فرایند طبیعی بدن می باشد که با گذر زمان خود را نشان داده و راه گریزی از آن نمی باشد.در جوامع مدرن پیرها از قدرت و منزلت کمتری نسبت به آنچه در فرهن...