نظریه گفتگوی تمدنها، طرحی که عقیم بود

پس از فروپاشی بلوک شرق وافول ابهت نظام کمونیستی جهان وطنی شوروی نظریات مختلفی در مورد آینده سیاسی جهان عرضه شد که به ترتیب نظریه پایان تاریخ فکویاما که معتقد بود با فروپاشی کمونیسم و شکست نظام سوسیال...