قشر زنان در مدیریت و مقابله پیامدهای انتشار ویروس کرونا در ایران؛مقاله...

  قشر زنان در مدیریت و مقابله با  پیامدهای انتشار ویروس کرونا در ایران هدی صالحی نیمی از جمعیت جامعه جهانی را زنان تشکیل می دهند؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط آکسفام ( بزرگترین سازمان بینالمل...