مرگ یک هنرمند و ممکن شدن مفهوم مردم

۱) ما چه هنگام «مردم» هستیم؟ این پرسش را به هر شکل که پاسخ دهید، هرگز نمی توانید به این گزاره بی اعتنا بمانید که «مردم نابهنگام است». این بدان معناست که ما «مردم» نمی شویم مگر آنکه در لحظاتی از وضعیت...

در اعماق اجتماع

کاظم یک تاجر است . شرکتهای متعدد دارد و در ماه کلی درآمد و مبالغ بسیار از آنها بدست می آورد . چند مدت پیش در محفلی که هیچ ربطی به هنر و تئاتر ندارد وقتی پای تئاتر به میان می آید از تجربه اش از دیدن ی...