این انسان شناسی فرهنگ

در معرفی وبسایت «انسان شناسی و فرهنگ» www.anthropology.ir هامون: وبسایت انسان شناسی و فرهنگ این جمله ی اریک ولف را شعار خود قرار داده است:« انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته ...