“ویران می­ آیی”

۱.”مقاومت؛ آفرینش است.” زندگی؛ مقاومت است. “عشق؛ زندگی است.” ۲. عشق؛ آفرینش است. آفریدن جهانی که توسط دو پرانتز، از دیگر جاهای جهان جدا شده و در تعلیق معنایی ـ مفهومی خود، امک...