هر دم از این باغ، بری می رسد!

 معلول به کسی گفته می شود که بر اثر تقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارآیی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی، و حرفه ای او به وجود می آید، به طوری که این اختلال، از است...