وضعیت بحرانی ورزش در دشتستان

هامون در دو سال اخیر فعالیت هایش، همواره موضوع ورزش را مورد توجه و اهمیت قرار داده است؛ از این رو در صفحات هفتگی خود در مطبوعات استان بوشهر؛ تارنمای هامون و برنامه های عصرانه ی فرهنگی و به مناسبت های...